Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Jan PAPROTA

Jan PAPROTA

Radny

Okręg: 15, zdobyte głosy: -, przynależność: KWW GP

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska stała II/5/18 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-20 Wprowadzenie pkt 4 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik, druk nr 1. I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Bierzwnik za
2018-11-20 Wprowadzenie pkt 5 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik, druk nr 2. I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Bierzwnik za
2018-11-20 Wprowadzenie projektu Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik, druk nr 3 I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Bierzwnik za
2018-11-20 Wprowadzenie pkt 7 Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik prowadzenia sesji od Radnego Seniora. I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Bierzwnik za
2018-11-20 Wprowadzenie pkt 8 Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Bierzwnik za
2018-11-20 Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze. I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Bierzwnik za
2018-11-20 Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Bierzwnik za
2018-11-20 Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Bierzwnik za
2018-11-20 Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Bierzwnik za
2018-11-20 Uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Bierzwnik za
2018-11-30 Porządek obrad Rady Gminy Bierzwnik II Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-11-30 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr I II Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-11-30 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bierzwnik za rok szkolny 2017/2018 w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu druk nr 5/18. II Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-11-30  Projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Bierzwnik druk nr 6/18 II Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-11-30 Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 druk nr 7/18. II Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-12 Druk Nr 8/18 Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2018r III Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-12 Druk Nr 9.18 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032 III Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-12 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr II III Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2018r., druk nr 10/a/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032, druk nr 10/b/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, druk nr 14/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium usprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub zakup żywności do samodzielnego przygotowania posiłków albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych do samodzielnego przygotowania posiłku dla osób i rodzin wymienionych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, druk nr 15/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 druk nr 16/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023, druk nr 17/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr III. IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2018r., druk nr 10/a/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032, druk nr 10/b/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2019 druk nr 10/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032 druk nr 11/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik druk nr 12/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bierzwnik druk nr 13/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, druk nr 14/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium usprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub zakup żywności do samodzielnego przygotowania posiłków albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych do samodzielnego przygotowania posiłku dla osób i rodzin wymienionych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, druk nr 15/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 druk nr 16/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023, druk nr 17/18. IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-01-24 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr IV V Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-01-24 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym 2019 druk nr 18/19 V Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-01-24 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. druk nr 19/19 V Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-01-24 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032 druk nr 20/19 V Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-01-24 podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bierzwnik druk nr 21/19 V Sesja Rady Gminy Bierzwnik przeciw
2019-01-24 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bierzwnik na lata 2019-2023 druk nr 22/19. V Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-02-22 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr V VI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-02-22 Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Bierzwnik na 2019r. druk nr 27/19 VI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-02-22 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżtu i Finansów na 2019r. druk nr 28/19 VI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-02-22 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2019r. druk nr 29/19 VI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-02-22 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska na 2019r. druk nr 30/19 VI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-02-22 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019r. druk nr 31/19 VI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-02-22 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 druk nr 32/19 VI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-02-22 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/16/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub zakup żywności do samodzielnego przygotowania posiłków albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych do samodzielnego przygotowania posiłku dla osób i rodzin wymienionych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 druk nr 33/19 VI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-02-22 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. druk nr 34/19 VI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-02-22 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032 druk nr 35/19 VI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-02-22 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierzwnik druk nr 36/19 VI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-02-22 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierzwnik druk nr 36/19 VI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-03-07 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019r. druk nr 37/19 VII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-03-07 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032 druk nr 38/19 VII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-03-07 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „ Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku” 39/19. VII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-03-28 Wniosek o poszerzenie porządku obrad o punkt Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi. VIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-03-28 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr VI. VIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-03-28 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy VII. VIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-03-28 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bierzwnik na 2019 rok druk nr 46/19 VIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-03-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. druk nr 47/19 VIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-03-28 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032 druk nr 48/19 VIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-03-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Bierzwnik druk nr 49/19 VIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-03-28 Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej druk nr 50/19 VIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-03-28 Podjęcie uchwały w sprawie delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania druk nr 51/19 VIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-03-28 Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki na rok 2020 druk nr 52/19 VIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-03-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Choszczeńskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Choszczeński Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie druk nr 53/19 VIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr VIII. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli druk nr 63/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Bierzwnik druk nr 64/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Breń druk nr 65/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Górzno druk nr 66/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Kolsk druk nr 67/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Jaglisko druk nr 68/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Klasztorne druk nr 69/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Przeczno druk nr 70/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Strumienno druk nr 71/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Płoszkowo druk nr 72/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Starzyce druk nr 73/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Rębusz druk nr 74/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Pławno druk nr 75/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Łasko druk nr 76/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Wygon druk nr 77/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Zieleniewo druk nr 78/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Ostromęcko druk nr 79/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. druk nr 80/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032 druk nr 81/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso druk nr 82/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bierzwnik za rok 2018 druk nr 83/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Beneficjentów Karty Dużej Rodziny z terenu Gminy Bierzwnik dotyczącego wprowadzenia częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin z terenu Gminy Bierzwnik korzystających z Karty Dużej Rodziny 84/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-05-13 11:32:13 Uchwalenie budżetu TESTOWA w sprawie budzetu gminy za
2019-05-13 11:58:59 Zmiany budżetu TESTOWA w sprawie budzetu gminy za
2019-05-13 11:59:51 zmiana studium TESTOWA w sprawie budzetu gminy przeciw
2019-05-13 12:00:12 Uchwała w sprawie zmiany podatku od nieruchomości TESTOWA w sprawie budzetu gminy za
2019-05-13 12:02:44 Absolutorium TESTOWA w sprawie budzetu gminy przeciw
2019-05-16 12:34:23 Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli druk nr 52/19 TESTOWA w sprawie budzetu gminy za
2019-05-16 12:37:46 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Bierzwnik. TESTOWA w sprawie budzetu gminy za
2019-05-16 12:40:15 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Breń. TESTOWA w sprawie budzetu gminy wstrzymał się
2019-05-16 12:42:29 Podjęcie uchwały nadania Statutu dla Sołectwa Górzno. TESTOWA w sprawie budzetu gminy przeciw
2019-05-16 12:44:26 Podjęcie uchwały zmiany budżetu gminy w 2019r. TESTOWA w sprawie budzetu gminy wstrzymał się
2019-05-16 12:50:18 Podjęcie uchwały uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej. TESTOWA w sprawie budzetu gminy za
2019-05-16 13:00:38 uchwała w spawie statutu gminy Bierzwnik TESTOWA w sprawie budzetu gminy za
2019-05-16 13:09:40 Protokół z posiedzenia Komisji rewizyjnej. TESTOWA w sprawie budzetu gminy za
2019-05-16 13:12:08 uchwała w sprawie przyjęcia statutu. TESTOWA w sprawie budzetu gminy za
2019-06-07 Przyjęcie przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Bierzwnik Nr IX. X Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-07 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku, druk nr 85/19. X Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-07 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, druk nr 86/19. X Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-07 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 roku, druk nr 87/19. X Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-07 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032, druk nr 88/19. X Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 09:30:51 Wniosek o wycofanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 roku, druk nr 102/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 09:32:33 Wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmian budżetu w 2019 roku, druk nr 102 a/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 09:33:17 Wniosek o wycofanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032, druk nr 103/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 09:34:13 Wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032, druk nr 103 a/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 09:35:51 Wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie powołania Komitetu Fundacyjnego Sztandaru Gminy Bierzwnik. XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 09:36:51 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/24/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, druk nr 108/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 09:43:34 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr X XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 10:40:10 Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli, druk nr 93/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 11:20:15 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Bierzwnik, druk nr 95/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 11:45:19 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za 2018 rok, druk nr 100/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 11:49:04 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bierzwnik z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok, druk nr 101/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 11:55:16 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 roku, druk nr 102 a/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 11:59:15 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032, druk nr 103 a/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 12:01:34 Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia statutów sołectw, druk nr 104/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 12:02:51 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, druk nr 105/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 12:12:50 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komitetu Fundacyjnego Sztandaru Gminy Bierzwnik wraz z autopoprawką, druk nr 107/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 12:15:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/24/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, druk nr 108/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 12:07:37 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników druk nr 106/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-07-08 08:11:40 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XI XII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-07-08 08:12:36 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 roku, druk nr 109/19 XII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-07-08 08:13:57 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032, druk nr 110/19 XII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-07-08 08:08:51 Autopoprawka do uchwały w sprawie zasięgnięcia do Komendanta Stołecznej Policji informacji o kandydatach na ławników. XII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-07-08 08:15:02 Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiej Policji informacji o kandydatach na ławników, druk nr 111/19 XII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-07-18 09:13:25 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. druk nr 112/19 XIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-07-18 09:16:55 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032, druk nr 113/19 XIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-07-18 09:22:10 Projekt uchwały w sprawie nabycia budynku administracyno-biurowego oraz prawa wieczystego użytkowania, druk nr 114/19 XIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-09-25 09:19:34 Wniosek o poszerzenie porządku obrad o Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za pierwsze półrocze 2019 r., druk nr 125a/19 XV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-09-25 09:21:02 Wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmian budżetu w 2019 roku, druk nr 133/19 XV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-09-25 09:21:45 Wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032, druk nr 134/19 XV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-09-25 09:26:00 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XIV XV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-09-25 11:09:51 Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia form ochrony przyrody, druk nr 127/19 XV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-09-25 11:11:55 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody, druk nr 128/19 XV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-09-25 11:13:53 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komitetu Fundacyjnego Sztandaru Gminy Bierzwnik, druk nr 129/19 XV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-09-25 11:20:57 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi o weryfikację działań Wójta Gminy Bierzwnik, druk nr 130/19 XV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-09-25 11:27:43 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bierzwnik, druk nr 131/19 XV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-09-25 11:29:34 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, druk nr 132/19 XV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-09-25 11:31:32 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 roku, druk nr 133/19 XV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-09-25 11:32:32 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032, druk nr 134/19 XV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-11-28 10:19:05 Przyjęcie protokołu Nr XVII z sesji Rady Gminy. XVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-11-28 12:02:42 Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, druk nr 143/19 XVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-11-28 12:06:13 Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 4 lat nieruchomości stanowiącej nieczynne wysypisko gminne w miejscowości Pławienko w celu przeprowadzenia rekultywacji druk nr 144/19 XVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-11-28 12:09:18 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Bierzwnik, druk nr 145/19 XVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-11-28 12:30:19 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok, druk nr 146/19 XVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-11-28 10:15:32 Wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Bierzwnik. XVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-01-29 14:05:11 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XIX XXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-01-29 14:06:59 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XX XXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-01-29 14:15:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r. druk nr 163/20 XXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-01-29 14:16:50 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020-2032, druk nr 164/20 XXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-01-29 14:20:40 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, druk nr 165/20 XXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-03-13 08:07:23 Wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu świetlicy w Zieleniewie, druk nr 181/20 XXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-03-13 08:10:52 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXII XXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-03-13 08:15:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu w 2020 roku, druk nr 179/20 XXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-03-13 08:18:18 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, druk nr 180/20 XXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-03-13 08:20:43 Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Regulaminu świetlicy w Zieleniewie, druk nr 181/20 XXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-04-30 10:20:03 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, druk nr 202/20 XXIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-04-30 10:24:15 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXIII XXIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-04-30 10:26:30 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego, druk nr 190/20 XXIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-04-30 10:27:52 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, druk nr 191/20 XXIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-04-30 10:31:50 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bierzwnik na 2020 rok, druk nr 193/20 XXIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-04-30 10:33:00 Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki na rok 2020, druk nr 194/20 XXIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik wstrzymał się
2020-04-30 10:42:27 Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 1 roku nieruchomości stanowiącej działkę ogrodową, druk nr 196/20 XXIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-04-30 10:43:32 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2020, druk nr 197/20 XXIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-04-30 10:44:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r. druk nr 198/20 XXIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-04-30 10:45:34 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020-2032, druk nr 199/20 XXIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-04-30 10:46:17 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bierzwnik za rok 2019 druk nr 200/20 XXIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-04-30 10:47:24 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bierzwnik, druk nr 201/20 XXIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-04-30 10:49:47 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, druk nr 202/20 XXIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-04-30 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, druk nr 192/20 XXIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-06-30 09:07:12 Wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Bierzwnik XXVI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-06-30 09:08:07 Wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXVI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-06-30 09:08:51 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXV XXVI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-06-30 09:19:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Bierzwnik, druk nr 215/20 wraz z autopoprawką. XXVI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-06-30 09:42:16 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, druk nr 216/20 wraz z autopoprawką. XXVI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-08-17 12:11:48 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bierzwnik na rok szkolny 2020/2021, druk nr 239/20 XXVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-08-17 12:14:14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do konkursu grantowego pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków", druk nr 238/20 XXVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-08-17 12:25:38 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bierzwnik na rok szkolny 2020/2021, druk nr 239/20 XXVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-09-24 10:18:01 Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 roku, druk nr 251/20 XXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-09-24 10:20:10 Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020-2032, druk nr 252/20 XXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-09-24 10:21:02 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierzwnik, druk nr 253/20 XXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-09-24 10:21:53 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, druk nr 254/20 XXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-09-24 10:22:39 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie utworzenia Żłobka na terenie Gminy Bierzwnik oraz nadania statutu, druk nr 255/20 XXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-09-24 10:23:24 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r., druk nr 256/20 XXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-09-24 10:24:04 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXVII XXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-09-24 10:24:30 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXVIII XXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-09-24 12:00:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/113/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Bierzwnik na rok 2020, druk nr 247/20 XXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-09-24 12:05:48 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, druk nr 249/20 XXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-09-24 12:10:47 Wniosek do projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok, dotyczący zmiany stawki podatku powierzchni użytkowej od budynków pozostałych w § 1 pkt. 2, ppkt. e) z 7,27 zł od 1m 2 na 7 zł od 1 m2 XXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-09-24 12:15:06 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok, druk nr 250/20 wraz ze zmianą stawki wprowadzoną wnioskiem. XXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-09-24 12:02:47 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych, druk nr 248/20 XXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 10:22:51 Wniosek o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r., druk nr 269/20. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 10:24:48 Wniosek o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020-2032, druk nr 270/20. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 10:25:41 Wprowadzenie o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r., druk nr 271/20. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 10:26:43 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020-2032, druk nr 272/20. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 10:28:04 Przyjęcie protokołu nr XXIX z sesji Rady Gminy. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 10:28:53 Przyjęcie protokołu nr XXX z sesji Rady Gminy. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 12:05:49 Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, druk nr 262/20. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 12:11:17 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Bierzwnik, druk nr 263/20. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 12:20:05 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku z siedzibą w Kolsku, druk nr 264/20. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 12:24:04 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę Nr XXXVII/213/14 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Bierzwnik, druk nr 265/20. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 12:25:01 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. projektu „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik”, druk nr 266/20. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 12:27:19 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu grantowego pn. „Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja”, druk nr 267/20. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 12:40:21 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP w Bierzwniku – Program Remiza”, druk nr 268/20. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 12:44:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2020r., druk nr 271/20 XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 12:52:03 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020-2032, druk nr 272/20. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 10:27:29 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, druk nr 273/20 XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 12:53:09 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, druk nr 273/20. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-14 10:11:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r., druk nr 274/20 XXXII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-14 10:15:23 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020-2032, druk nr 275/20 XXXII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-14 10:17:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/149/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi udzielane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat, druk nr 276/20 XXXII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 10:15:10 Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2020r., druk nr 287/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 10:17:29 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2020r., druk nr 287a/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 10:18:12 Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020-2032, druk nr 288/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 10:18:54 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w prawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020-2032, druk nr 288a/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 10:19:41 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn, " Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bierzwnik przy ul. Mickiewicza wraz z zakupem i dostawą ciągnika z wozem asenizacyjnym 10.000 l.", druk nr 289/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 10:22:01 Przyjęcie protokołu nr XXXI z sesji Rady Gminy XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 10:22:52 Przyjęcie protokołu nr XXXII z sesji Rady Gminy XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 11:05:16 Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Bierzwnik na 2021 rok, druk nr 277/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 11:07:57 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2021 rok, druk nr 278/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 11:08:23 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska na 2021 rok, druk nr 279/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 11:09:07 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2021 rok, druk nr 280/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 11:09:39 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok, druk nr 281/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 11:10:08 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok, druk nr 282/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 11:11:32 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bierzwnik na lata 2021-2024, druk nr 283/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 11:35:44 Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Bierzwnik, druk 284/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 11:40:48 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego, druk nr 285/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 11:45:21 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rozwój usług transportu indywidualnego osób z ograniczoną mobilnością na terenie gminy Bierzwnik”, druk nr 286/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 11:48:12 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r., druk nr 287a/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 11:52:08 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020-2032, druk nr 288a/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 11:59:42 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn, " Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bierzwnik przy ul. Mickiewicza wraz z zakupem i dostawą ciągnika z wozem asenizacyjnym 10.000 l.", druk nr 289/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-02-18 10:15:22 Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku z siedzibą w Zieleniewie, druk nr 313/21 XXXVI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-02-18 10:19:35 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Bierzwnik na lata 2021-2028, druk nr 316/21 XXXVI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-02-18 10:20:18 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Bierzwnik", druk nr 317/21 XXXVI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-02-18 10:20:56 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Bierzwnik na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, druk nr 318/21 XXXVI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-02-18 10:25:30 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXXV XXXVI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-02-18 10:45:04 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, druk nr 312/21 XXXVI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-02-18 10:47:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/14 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia diet radnych Rady Gminy Bierzwnik, druk nr 314/21 XXXVI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-02-18 10:53:46 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „II Polsko-Niemieckie Seminarium i Warsztaty Turystyki Regionalnej pn. „Wspólny region, Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość”, druk nr 315/21. XXXVI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-02-18 10:55:40 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Bierzwnik na lata 2021-2028, druk nr 316/21 XXXVI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-02-18 11:02:18 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Bierzwnik", druk nr 317/21 XXXVI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-02-18 11:04:47 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Bierzwnik na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, druk nr 318/21 XXXVI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 10:19:25 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/189/20 z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bierzwnik przy ul. Mickiewicza wraz z zakupem i dostawą ciągnika z wozem asenizacyjnym 10.000 l" druk nr 334a/21 XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 10:20:48 Wniosek o wprowadzeni autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032 druk nr 336/21 XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 10:21:29 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania, druk nr 337/21. XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 10:22:10 Wniosek o wprowadzenie do prządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat na realizację zadania pn."Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny na działkach o nr ewid. 325/1; 326/3;923 obręb 0015 Klasztorne gmina Bierzwnik", druk nr 338/21 XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 10:29:27 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXXVI XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 11:24:47 Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli, druk nr 324/21. XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 11:41:57 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021, druk nr 325/21. XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 11:44:31 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bierzwnik do programu pod nazwą „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2021r.”, druk nr 326/21. XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 11:46:34 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bierzwnik na lata 2021-2025, druk nr 327/21. XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 11:50:44 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bierzwnik na 2021 rok, druk nr 328/21. XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 11:55:28 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi działającymi na terenie Gminy Bierzwnik, druk nr 329/21. XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 11:57:20 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, druk nr 330/21. XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 11:59:43 Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki na rok 2022, druk nr 332/21. XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik przeciw
2021-04-29 10:09:41 Wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/165/20 z dnia 24 września 2020r. w sprawie utworzenia Żłobka na terenie Gminy Bierzwnik oraz nadania statutu, druk Nr 351/21. XXXVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-04-29 10:13:50 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy, druk nr 355/21 XXXVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-04-29 10:19:38 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXXVII. XXXVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-07-21 12:07:53 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2021 roku, druk nr 379/21. XL Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-07-21 12:14:09 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032, druk nr 380/21. XL Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-07-21 12:16:43 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia ponownych wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Strumienno, druk nr 381/21. XL Sesja Rady Gminy Bierzwnik za