Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Szymon Jarosław HERMAN

Szymon Jarosław HERMAN

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: 140, przynależność: KWW ANETA KOŁUDA

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała II/5/18 członek
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska stała II/5/18 przewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-20 Wprowadzenie pkt 4 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik, druk nr 1. I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Bierzwnik za
2018-11-20 Wprowadzenie pkt 5 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik, druk nr 2. I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Bierzwnik za
2018-11-20 Wprowadzenie projektu Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik, druk nr 3 I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Bierzwnik za
2018-11-20 Wprowadzenie pkt 7 Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik prowadzenia sesji od Radnego Seniora. I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Bierzwnik za
2018-11-20 Wprowadzenie pkt 8 Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Bierzwnik za
2018-11-20 Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze. I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Bierzwnik za
2018-11-20 Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Bierzwnik za
2018-11-20 Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Bierzwnik za
2018-11-20 Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Bierzwnik za
2018-11-20 Uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Bierzwnik za
2018-11-30 Porządek obrad Rady Gminy Bierzwnik II Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-11-30 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr I II Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-11-30 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bierzwnik za rok szkolny 2017/2018 w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu druk nr 5/18. II Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-11-30  Projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Bierzwnik druk nr 6/18 II Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-11-30 Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 druk nr 7/18. II Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-12 Druk Nr 8/18 Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2018r III Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-12 Druk Nr 9.18 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032 III Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-12 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr II III Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2018r., druk nr 10/a/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032, druk nr 10/b/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, druk nr 14/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium usprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub zakup żywności do samodzielnego przygotowania posiłków albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych do samodzielnego przygotowania posiłku dla osób i rodzin wymienionych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, druk nr 15/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 druk nr 16/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023, druk nr 17/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr III. IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2018r., druk nr 10/a/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032, druk nr 10/b/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2019 druk nr 10/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032 druk nr 11/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik druk nr 12/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bierzwnik druk nr 13/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, druk nr 14/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium usprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub zakup żywności do samodzielnego przygotowania posiłków albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych do samodzielnego przygotowania posiłku dla osób i rodzin wymienionych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, druk nr 15/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 druk nr 16/18 IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2018-12-27 projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023, druk nr 17/18. IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-01-24 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr IV V Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-01-24 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym 2019 druk nr 18/19 V Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-01-24 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. druk nr 19/19 V Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-01-24 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032 druk nr 20/19 V Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-01-24 podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bierzwnik druk nr 21/19 V Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-01-24 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bierzwnik na lata 2019-2023 druk nr 22/19. V Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-02-22 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr V VI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-02-22 Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Bierzwnik na 2019r. druk nr 27/19 VI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-02-22 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżtu i Finansów na 2019r. druk nr 28/19 VI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-02-22 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2019r. druk nr 29/19 VI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-02-22 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska na 2019r. druk nr 30/19 VI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-02-22 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019r. druk nr 31/19 VI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-02-22 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 druk nr 32/19 VI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-02-22 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/16/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub zakup żywności do samodzielnego przygotowania posiłków albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych do samodzielnego przygotowania posiłku dla osób i rodzin wymienionych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 druk nr 33/19 VI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-02-22 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. druk nr 34/19 VI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-02-22 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032 druk nr 35/19 VI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-02-22 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierzwnik druk nr 36/19 VI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-02-22 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierzwnik druk nr 36/19 VI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-03-07 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019r. druk nr 37/19 VII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-03-07 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032 druk nr 38/19 VII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-03-07 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „ Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku” 39/19. VII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-03-28 Wniosek o poszerzenie porządku obrad o punkt Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi. VIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-03-28 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr VI. VIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-03-28 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy VII. VIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-03-28 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bierzwnik na 2019 rok druk nr 46/19 VIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-03-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. druk nr 47/19 VIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-03-28 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032 druk nr 48/19 VIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-03-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Bierzwnik druk nr 49/19 VIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-03-28 Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej druk nr 50/19 VIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-03-28 Podjęcie uchwały w sprawie delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania druk nr 51/19 VIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-03-28 Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki na rok 2020 druk nr 52/19 VIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-03-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Choszczeńskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Choszczeński Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie druk nr 53/19 VIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr VIII. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli druk nr 63/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Bierzwnik druk nr 64/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Breń druk nr 65/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Górzno druk nr 66/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Kolsk druk nr 67/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Jaglisko druk nr 68/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Klasztorne druk nr 69/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Przeczno druk nr 70/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Strumienno druk nr 71/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Płoszkowo druk nr 72/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Starzyce druk nr 73/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Rębusz druk nr 74/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Pławno druk nr 75/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Łasko druk nr 76/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Wygon druk nr 77/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Zieleniewo druk nr 78/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Ostromęcko druk nr 79/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. druk nr 80/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032 druk nr 81/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso druk nr 82/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bierzwnik za rok 2018 druk nr 83/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-04-26 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Beneficjentów Karty Dużej Rodziny z terenu Gminy Bierzwnik dotyczącego wprowadzenia częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin z terenu Gminy Bierzwnik korzystających z Karty Dużej Rodziny 84/19. IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-05-16 12:34:23 Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli druk nr 52/19 TESTOWA w sprawie budzetu gminy za
2019-05-16 12:37:46 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Bierzwnik. TESTOWA w sprawie budzetu gminy wstrzymał się
2019-05-16 12:40:15 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Breń. TESTOWA w sprawie budzetu gminy wstrzymał się
2019-05-16 12:42:29 Podjęcie uchwały nadania Statutu dla Sołectwa Górzno. TESTOWA w sprawie budzetu gminy za
2019-05-16 12:44:26 Podjęcie uchwały zmiany budżetu gminy w 2019r. TESTOWA w sprawie budzetu gminy za
2019-05-16 12:50:18 Podjęcie uchwały uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej. TESTOWA w sprawie budzetu gminy za
2019-05-16 13:00:38 uchwała w spawie statutu gminy Bierzwnik TESTOWA w sprawie budzetu gminy za
2019-05-16 13:09:40 Protokół z posiedzenia Komisji rewizyjnej. TESTOWA w sprawie budzetu gminy za
2019-05-16 13:12:08 uchwała w sprawie przyjęcia statutu. TESTOWA w sprawie budzetu gminy za
2019-06-07 Przyjęcie przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Bierzwnik Nr IX. X Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-07 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku, druk nr 85/19. X Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-07 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, druk nr 86/19. X Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-07 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 roku, druk nr 87/19. X Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-07 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032, druk nr 88/19. X Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 09:30:51 Wniosek o wycofanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 roku, druk nr 102/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 09:32:33 Wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmian budżetu w 2019 roku, druk nr 102 a/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 09:33:17 Wniosek o wycofanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032, druk nr 103/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 09:34:13 Wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032, druk nr 103 a/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 09:35:51 Wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie powołania Komitetu Fundacyjnego Sztandaru Gminy Bierzwnik. XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 09:36:51 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/24/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, druk nr 108/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 09:43:34 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr X XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 10:40:10 Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli, druk nr 93/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 11:20:15 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Bierzwnik, druk nr 95/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 11:45:19 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za 2018 rok, druk nr 100/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 11:49:04 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bierzwnik z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok, druk nr 101/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 11:55:16 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 roku, druk nr 102 a/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 11:59:15 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032, druk nr 103 a/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 12:01:34 Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia statutów sołectw, druk nr 104/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 12:02:51 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, druk nr 105/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik wstrzymał się
2019-06-28 12:12:50 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komitetu Fundacyjnego Sztandaru Gminy Bierzwnik wraz z autopoprawką, druk nr 107/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 12:15:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/24/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, druk nr 108/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-06-28 12:07:37 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników druk nr 106/19 XI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-07-08 08:11:40 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XI XII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-07-08 08:12:36 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 roku, druk nr 109/19 XII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-07-08 08:13:57 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032, druk nr 110/19 XII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-07-08 08:08:51 Autopoprawka do uchwały w sprawie zasięgnięcia do Komendanta Stołecznej Policji informacji o kandydatach na ławników. XII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-07-08 08:15:02 Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiej Policji informacji o kandydatach na ławników, druk nr 111/19 XII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-07-18 09:13:25 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. druk nr 112/19 XIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-07-18 09:16:55 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032, druk nr 113/19 XIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-07-18 09:22:10 Projekt uchwały w sprawie nabycia budynku administracyno-biurowego oraz prawa wieczystego użytkowania, druk nr 114/19 XIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-08-27 09:14:42 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XII/19 XIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-08-27 09:16:22 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XIII/19 XIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-08-27 09:17:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 roku, druk nr 115/19 XIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-08-27 09:23:33 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032, druk nr 116/19 XIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-08-27 09:28:18 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bierzwnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Bierzwnik od dnia 1 września 2019 roku, druk nr 117/19 XIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-08-27 09:40:06 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród, druk nr 118/19 XIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-08-27 09:46:39 Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu, druk nr 119/19 XIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-11-28 10:19:05 Przyjęcie protokołu Nr XVII z sesji Rady Gminy. XVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-11-28 12:02:42 Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, druk nr 143/19 XVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-11-28 12:06:13 Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 4 lat nieruchomości stanowiącej nieczynne wysypisko gminne w miejscowości Pławienko w celu przeprowadzenia rekultywacji druk nr 144/19 XVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-11-28 12:09:18 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Bierzwnik, druk nr 145/19 XVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-11-28 12:30:19 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok, druk nr 146/19 XVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-11-28 10:15:32 Wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Bierzwnik. XVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-12-17 08:14:53 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XVIII XIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-12-17 08:22:46 Pojęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 roku, druk nr 147/19 XIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-12-17 08:23:47 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032, druk nr 148/19 XIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-12-17 08:25:32 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Bierzwnik ,druk nr 149/19 XIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-12-17 08:32:53 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku, druk nr 150/19 XIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-12-30 10:19:46 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019r., druk nr 156 a/19 XX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-12-30 10:20:37 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Bierzwnik na lata 2019-2032, druk nr 156 b/19 XX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-12-30 10:21:22 Wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2020 XX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-12-30 10:22:07 Wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Bierzwnik na lata 2020-2032 XX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-12-30 10:31:58 Zatwierdzeni planu pracy Rady Gminy Bierzwnik na 2020 rok, druk nr 151/19 XX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-12-30 10:33:18 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2020 rok, druk nr 152/19 XX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-12-30 10:34:03 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok, druk nr 153/19 XX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-12-30 10:35:00 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2020 rok, druk nr 154/19 XX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-12-30 10:35:39 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska na 2020 rok, druk nr 155/19 XX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-12-30 10:36:36 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok, druk nr 156/19 XX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-12-30 10:40:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019r. druk nr 156 a/19 XX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-12-30 10:41:47 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Bierzwnik na lata 2019-2032, druk nr 156 b/19 XX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-12-30 11:07:14 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2020, druk nr 159/19 XX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-12-30 11:18:34 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020-2032, druk nr 161/19 XX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2019-12-30 11:22:49 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bierzwnik na rok szkolny 2019/2020, druk nr162/19 XX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-01-29 14:05:11 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XIX XXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-01-29 14:06:59 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XX XXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-01-29 14:15:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r. druk nr 163/20 XXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-01-29 14:16:50 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020-2032, druk nr 164/20 XXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-01-29 14:20:40 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, druk nr 165/20 XXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-03-13 08:07:23 Wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu świetlicy w Zieleniewie, druk nr 181/20 XXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-03-13 08:10:52 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXII XXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-03-13 08:15:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu w 2020 roku, druk nr 179/20 XXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-03-13 08:18:18 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, druk nr 180/20 XXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-03-13 08:20:43 Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Regulaminu świetlicy w Zieleniewie, druk nr 181/20 XXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-04-30 10:20:03 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, druk nr 202/20 XXIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-04-30 10:24:15 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXIII XXIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-04-30 10:26:30 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego, druk nr 190/20 XXIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-04-30 10:27:52 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, druk nr 191/20 XXIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-04-30 10:31:50 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bierzwnik na 2020 rok, druk nr 193/20 XXIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-04-30 10:33:00 Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki na rok 2020, druk nr 194/20 XXIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-04-30 10:42:27 Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 1 roku nieruchomości stanowiącej działkę ogrodową, druk nr 196/20 XXIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-04-30 10:43:32 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2020, druk nr 197/20 XXIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-04-30 10:44:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r. druk nr 198/20 XXIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-04-30 10:45:34 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020-2032, druk nr 199/20 XXIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-04-30 10:46:17 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bierzwnik za rok 2019 druk nr 200/20 XXIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-04-30 10:47:24 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bierzwnik, druk nr 201/20 XXIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-04-30 10:49:47 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, druk nr 202/20 XXIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-04-30 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, druk nr 192/20 XXIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-05-28 09:11:14 Wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 roku oraz uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032 XXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-05-28 09:12:30 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu pn. "Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik". druk nr 215/20 XXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-05-28 09:13:25 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bierzwnik do wojewódzkiego programu pod nazwą "Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2020r.", druk nr 216/20 XXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-05-28 09:18:27 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Bierzwnik Nr XXIV XXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-05-28 09:19:47 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierzwnik, druk nr 203/20 XXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-05-28 09:38:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności na terenie Gminy Bierzwnik, druk nr 204/20 XXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-05-28 09:40:12 Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, druk nr 205/20 XXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-05-28 09:42:03 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, druk nr 206/20 XXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-05-28 09:44:04 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, druk nr 207/20 XXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-05-28 09:56:00 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora ZGK w Bierzwniku, druk nr 208/20 XXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-05-28 09:59:59 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIV/123/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, druk nr 209/20. XXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-05-28 10:13:36 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bierzwnik do realizacji zadania "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bierzwnik przy ul. Mickiewicza wraz z zakupem i dostawą ciągnika z wozem asenizacyjnym 10000l" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020, druk nr 210/20 XXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-05-28 10:17:57 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bierzwnik do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020, druk nr 211/20. XXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-05-28 10:32:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r., wraz z autopoprawką, druk nr 213/20 XXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-05-28 10:33:05 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020-2032, wraz z autopoprawką, druk nr 214/20 XXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-05-28 10:35:25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu pn. "Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik". druk nr 215/20 XXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-05-28 10:40:36 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bierzwnik do wojewódzkiego programu pod nazwą "Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2020r.", druk nr 216/20 XXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-05-28 10:23:41 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bierzwnik do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 690006Z Breń-Klasztorne”, druk nr 212/20 XXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-08-17 12:11:48 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bierzwnik na rok szkolny 2020/2021, druk nr 239/20 XXVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-08-17 12:14:14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do konkursu grantowego pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków", druk nr 238/20 XXVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-08-17 12:25:38 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bierzwnik na rok szkolny 2020/2021, druk nr 239/20 XXVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 10:22:51 Wniosek o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r., druk nr 269/20. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 10:24:48 Wniosek o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020-2032, druk nr 270/20. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 10:25:41 Wprowadzenie o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r., druk nr 271/20. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 10:26:43 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020-2032, druk nr 272/20. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 10:28:04 Przyjęcie protokołu nr XXIX z sesji Rady Gminy. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 10:28:53 Przyjęcie protokołu nr XXX z sesji Rady Gminy. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 12:05:49 Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, druk nr 262/20. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 12:11:17 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Bierzwnik, druk nr 263/20. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 12:20:05 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku z siedzibą w Kolsku, druk nr 264/20. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 12:24:04 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę Nr XXXVII/213/14 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Bierzwnik, druk nr 265/20. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 12:25:01 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. projektu „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik”, druk nr 266/20. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 12:27:19 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu grantowego pn. „Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja”, druk nr 267/20. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 12:40:21 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP w Bierzwniku – Program Remiza”, druk nr 268/20. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 12:44:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2020r., druk nr 271/20 XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 12:52:03 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020-2032, druk nr 272/20. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 10:27:29 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, druk nr 273/20 XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-11-26 12:53:09 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, druk nr 273/20. XXXI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-14 10:11:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r., druk nr 274/20 XXXII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-14 10:15:23 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020-2032, druk nr 275/20 XXXII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-14 10:17:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/149/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi udzielane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat, druk nr 276/20 XXXII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-22 09:16:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2020r., druk nr 289/20 XXXIV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 10:15:10 Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2020r., druk nr 287/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 10:17:29 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2020r., druk nr 287a/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 10:18:12 Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020-2032, druk nr 288/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 10:18:54 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w prawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020-2032, druk nr 288a/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 10:19:41 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn, " Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bierzwnik przy ul. Mickiewicza wraz z zakupem i dostawą ciągnika z wozem asenizacyjnym 10.000 l.", druk nr 289/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 10:22:01 Przyjęcie protokołu nr XXXI z sesji Rady Gminy XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 10:22:52 Przyjęcie protokołu nr XXXII z sesji Rady Gminy XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 11:05:16 Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Bierzwnik na 2021 rok, druk nr 277/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 11:07:57 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2021 rok, druk nr 278/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 11:08:23 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska na 2021 rok, druk nr 279/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 11:09:07 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2021 rok, druk nr 280/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 11:09:39 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok, druk nr 281/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 11:10:08 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok, druk nr 282/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 11:11:32 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bierzwnik na lata 2021-2024, druk nr 283/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 11:35:44 Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Bierzwnik, druk 284/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 11:40:48 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego, druk nr 285/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 11:45:21 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rozwój usług transportu indywidualnego osób z ograniczoną mobilnością na terenie gminy Bierzwnik”, druk nr 286/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 11:48:12 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r., druk nr 287a/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 11:52:08 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020-2032, druk nr 288a/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2020-12-29 11:59:42 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn, " Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bierzwnik przy ul. Mickiewicza wraz z zakupem i dostawą ciągnika z wozem asenizacyjnym 10.000 l.", druk nr 289/20 XXXIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-01-28 10:26:06 Wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu budżetu na 2021r. XXXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-01-28 10:33:11 Wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032 XXXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-01-28 10:40:52 Wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i bibliotekę wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 84/4 obręb Bierzwnik przy ul. Dworcowej w Bierzwniku”., druk nr 296/21 XXXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-01-28 10:43:32 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bierzwnik do porozumienia dotyczącego realizacji zadania pn.”Przebudowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Bierzwnik-Jaglisko”, druk nr 298/21 XXXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-01-28 10:44:13 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie przez Gminę Bierzwnik prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w gminie Bierzwnik, stanowiących działki ewidencyjne nr 16/6 w obrębie Łasko, nr 203/19 obrębie Górzno, nr 45/8 w obrębie Strumienno, druk nr 299/21 XXXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-01-28 10:45:25 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/165/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 24 września 2020r. w sprawie utworzenia Żłobka na terenie Gminy Bierzwnik oraz nadania statutu, druk nr 300/21 XXXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-01-28 10:46:12 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w żłobku utworzonym przez Gminę Bierzwnik, druk nr 301/21 XXXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-01-28 10:47:00 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji dotyczących masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych w 2021 roku, druk nr 302/21 XXXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-01-28 10:48:24 Przyjęcie protokołu Nr XXXIII z sesji Rady Gminy XXXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-01-28 10:48:57 Przyjęcie protokołu Nr XXXIV z sesji Rady Gminy XXXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-01-28 11:44:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku na zadanie pn.”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pławno wzdłuż dz. ew. nr 281 obręb Pławno”., druk nr 295/21 XXXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-01-28 12:01:56 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2021, druk nr 292/21 wraz z autopoprawką XXXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-01-28 12:50:57 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032, druk nr 294/21 wraz z autopoprawką XXXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-01-28 13:20:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i bibliotekę wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 84/4 obręb Bierzwnik przy ul. Dworcowej w Bierzwniku”., druk nr 296/21 wraz z autopoprawką XXXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-01-28 13:24:59 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bierzwnik na lata 2021-2025, druk nr 297/21 XXXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-01-28 13:40:49 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bierzwnik do porozumienia dotyczącego realizacji zadania pn.”Przebudowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Bierzwnik-Jaglisko”, druk nr 298/21 XXXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-01-28 13:41:38 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie przez Gminę Bierzwnik prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w gminie Bierzwnik, stanowiących działki ewidencyjne nr 16/6 w obrębie Łasko, nr 203/19 obrębie Górzno, nr 45/8 w obrębie Strumienno, druk nr 299/21 XXXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-01-28 13:49:35 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/165/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 24 września 2020r. w sprawie utworzenia Żłobka na terenie Gminy Bierzwnik oraz nadania statutu, druk nr 300/21 XXXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-01-28 13:50:09 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w żłobku utworzonym przez Gminę Bierzwnik, druk nr 301/21 XXXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-01-28 13:56:20 Podjęcie uchwały w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji dotyczących masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych w 2021 roku, druk nr 302/21 XXXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-01-28 10:25:04 Wniosek o zmianę w kolejności porządku obrad poprzez podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku na zadanie pn.”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pławno wzdłuż dz. ew. nr 281 obręb Pławno”., druk nr 295/21 na początku. XXXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-02-18 10:15:22 Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku z siedzibą w Zieleniewie, druk nr 313/21 XXXVI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-02-18 10:19:35 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Bierzwnik na lata 2021-2028, druk nr 316/21 XXXVI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-02-18 10:20:18 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Bierzwnik", druk nr 317/21 XXXVI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-02-18 10:20:56 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Bierzwnik na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, druk nr 318/21 XXXVI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-02-18 10:25:30 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXXV XXXVI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-02-18 10:45:04 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, druk nr 312/21 XXXVI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-02-18 10:47:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/14 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia diet radnych Rady Gminy Bierzwnik, druk nr 314/21 XXXVI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-02-18 10:53:46 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „II Polsko-Niemieckie Seminarium i Warsztaty Turystyki Regionalnej pn. „Wspólny region, Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość”, druk nr 315/21. XXXVI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-02-18 10:55:40 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Bierzwnik na lata 2021-2028, druk nr 316/21 XXXVI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-02-18 11:02:18 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Bierzwnik", druk nr 317/21 XXXVI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-02-18 11:04:47 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Bierzwnik na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, druk nr 318/21 XXXVI Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 10:19:25 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/189/20 z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bierzwnik przy ul. Mickiewicza wraz z zakupem i dostawą ciągnika z wozem asenizacyjnym 10.000 l" druk nr 334a/21 XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 10:20:48 Wniosek o wprowadzeni autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032 druk nr 336/21 XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 10:21:29 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania, druk nr 337/21. XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 10:22:10 Wniosek o wprowadzenie do prządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat na realizację zadania pn."Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny na działkach o nr ewid. 325/1; 326/3;923 obręb 0015 Klasztorne gmina Bierzwnik", druk nr 338/21 XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 10:29:27 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXXVI XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 11:24:47 Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli, druk nr 324/21. XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 11:41:57 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021, druk nr 325/21. XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 11:44:31 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bierzwnik do programu pod nazwą „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2021r.”, druk nr 326/21. XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 11:46:34 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bierzwnik na lata 2021-2025, druk nr 327/21. XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 11:50:44 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bierzwnik na 2021 rok, druk nr 328/21. XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 11:55:28 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi działającymi na terenie Gminy Bierzwnik, druk nr 329/21. XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 11:57:20 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, druk nr 330/21. XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 11:59:43 Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki na rok 2022, druk nr 332/21. XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 12:20:40 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na brak działań remontowo-budowlanych na drodze Łasko-Chyże, druk nr 334/21. XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 12:29:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/189/20 z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bierzwnik przy ul. Mickiewicza wraz z zakupem i dostawą ciągnika z wozem asenizacyjnym 10.000 l" druk nr 334a/21 XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 12:31:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2021 r., druk nr 335/21. XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 12:36:06 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032 druk nr 336/21 wraz z autopoprawką. XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 12:37:24 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania, druk nr 337/21. XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 12:40:45 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat na realizację zadania pn."Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny na działkach o nr ewid. 325/1; 326/3;923 obręb 0015 Klasztorne gmina Bierzwnik", druk nr 338/21 XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-03-26 12:18:33 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej, druk nr 333/21 XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-04-29 10:09:41 Wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/165/20 z dnia 24 września 2020r. w sprawie utworzenia Żłobka na terenie Gminy Bierzwnik oraz nadania statutu, druk Nr 351/21. XXXVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-04-29 10:13:50 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy, druk nr 355/21 XXXVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-04-29 10:19:38 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXXVII. XXXVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-04-29 12:45:02 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bierzwnik za rok 2020, druk Nr 350/21. XXXVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-04-29 12:47:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/165/20 z dnia 24 września 2020r. w sprawie utworzenia Żłobka na terenie Gminy Bierzwnik oraz nadania statutu, druk Nr 351/21 wraz z autopoprawką. XXXVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-04-29 12:49:26 Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej działkę ogrodową, druk Nr 352/21. XXXVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-04-29 12:51:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2021 r. druk Nr 353/21. XXXVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-04-29 12:54:03 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032 druk Nr 354/21. XXXVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-04-29 12:55:21 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy, druk nr 355/21. XXXVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-06-29 09:13:20 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/209/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26 marca 2021r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bierzwnik na 2021 rok, druk nr 375/21 XXXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-06-29 09:14:46 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Strumienno, druk nr 376/21. XXXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-06-29 09:15:20 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2021 roku, druk nr 377/21 XXXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-06-29 09:15:57 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032, druk nr 378/21. XXXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-06-29 11:23:48 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bierzwnik wotum zaufania za 2020 rok, druk nr 363/21 XXXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-06-29 12:03:05 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za 2020 rok, druk nr 368/21. XXXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-06-29 12:04:16 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bierzwnik z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok, druk nr 369/21. XXXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-06-29 12:23:47 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku z siedzibą w Kolsku, druk nr 370/21 XXXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-06-29 12:26:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku, druk Nr 371/21. XXXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-06-29 12:27:13 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bierzwnik”, druk Nr 372/21 XXXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-06-29 12:28:21 Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej działki ogrodowe, druk Nr 373/21. XXXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-06-29 12:30:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości gminnej na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych, druk nr 374/21. XXXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-06-29 12:32:45 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/209/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26 marca 2021r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bierzwnik na 2021 rok, druk nr 375/21. XXXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-06-29 12:36:29 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Strumienno, druk nr 376/21. XXXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-06-29 12:38:02 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2021 roku, druk nr 377/21 XXXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-06-29 12:41:11 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032, druk nr 378/21. XXXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-06-29 09:18:01 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXXVIII XXXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-06-29 09:32:01 Protokół z przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej, druk nr 361/21 XXXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-07-21 12:07:53 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2021 roku, druk nr 379/21. XL Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-07-21 12:14:09 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032, druk nr 380/21. XL Sesja Rady Gminy Bierzwnik za
2021-07-21 12:16:43 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia ponownych wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Strumienno, druk nr 381/21. XL Sesja Rady Gminy Bierzwnik za