Przejdź do treści

III Sesja Rady Gminy Bierzwnik

Data posiedzenia
27-06-2024, godz. 10:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Gminy w Bierzwnik ; ul. Kopernika 2 ; 73-240 Bierzwnik

Porządek obrad

 • 1. Otwarcie sesji Rady Gminy Bierzwnik i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2. Uwagi do porządku obrad III sesji.
 • 3. Przyjęcie Protokołu z sesji Rady Gminy Nr II.
 • 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bierzwnik w okresie międzysesyjnym
 • 5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie o stanie bezpieczeństwa gminy Bierzwnik w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2023r., druk nr 11/24.
 • 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku w 2023r., druk nr 12/24.
 • 7. Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku w 2023r., druk nr 13/24.
 • 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za 2023r., druk nr 14/24.
 • 9. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”, druk nr 15/24.
 • 10. Raport o stanie gminy Bierzwnik
  1) przedstawienie Raportu o stanie gminy Bierzwnik za rok 2023, druk nr 16/24
  2) debata nad raportem,
  3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bierzwnik wotum zaufania druk nr 17/24.
 • 11. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2023 rok oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok, druk nr 18/24.
  1. omówienie sprawozdania
  2. uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr 50.10.4.2024 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia, druk nr 19/24.
  3. wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bierzwnik z dnia 23 maja 2024r., w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bierzwnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023, druk nr 20/24.
  4. uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr 50.10.6.2024 w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bierzwnik, w sprawie absolutorium za rok 2023, druk nr 21/24.
  5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za 2023 rok, druk nr 22/24.
  6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bierzwnik z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok, druk nr 23/24.
 • 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik, druk nr 24/24
  przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bierzwnik na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031”, druk nr 25/24
  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu i ćwiczeniu, druk nr 26/24
 • 13. Wolne wnioski radnych.
 • 14. Wolne wnioski sołtysów oraz mieszkańców gminy.
 • 15. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy Bierzwnik